Νομικη σκεψη σε Retro εκδοσεις: Εμβαθυνση στη (γυναικεια) δικαστικη ψυχολογια!

Μαρτυρία γυναικών: 4d0fd0175d094
Υπό της δικαστικής ψυχολογίας γίνεται δεκτόν ότι η μαρτυρία της γυναικός δεν δύναται να βαρύνη, όσον η τοιαύτη του ανδρός. Οι λίγοι που επηρεάζουν αυτήν είναι πολλοί. Η γυνή ως εκ της ιδιοσυγκρασίας της είναι περισσότερον επιπόλαιος παρά ο ανήρ. Είναι επίσης εκ χαρακτήρος ευεπηρέαστος από το περιβάλλον. Αι γυναίκες παρατηρούν μόνον το συγκινητικόν και το περιπαθές στοιχείον του συμβάντος. Πολλάκις αντιλαμβάνονται τα γεγονότα ολιγώτερον αντικειμενικώς του ανδρός. Κρυφίαι ζηλοτυπίαι, περιφρονηθείς έρως, οδηγεί την γυναίκα εις εχθρικήν στάσιν και συκοφαντίαν ωρισμένου προσώπου. Κατά την περίοδον την εμμήνου ρύσεως, κυήσεως, τοκετού και παύσεως της εμμήνου ρύσεως η γυνή συχνά κατέχεται υπό ψυχικών ανωμαλιών δυνάμενων να ασκήσουν λίαν δυσμενή επίδρασιν επί την μαρτυρίαν αυτής.Εάν η γυνή ευρίσκεται εις μίαν των ανωτέρω καταστάσεων κατά τη στιγμή του συμβάντος, όχι μόνον η αντίληψις των περιστατικών εκ του εξωτερικού κόσμου, αλλά και η εντύπωσις αυτών δεν είναι η προσήκουσα. Αν η γυνή ευρίσκεται εις μίαν των ανωτέρω καταστάσεων κατά τη στιγμήν της μαρτυρικής καταθέσεως, αι ψυχικαί δυνάμεις αυτής πιθανόν να μη αρκέσουν προς ακριβή αναπόλησιν των εντυπώσεων και ακριβή αφήγησιν των συμβάντων. Κατά το έλεγχον της μαρτυρίας πρέπει να ερευνάται εάν κατά την αντίληψιν των συμβάντων ή κατά την ανάκρισιν η μάρτυς ευρίσκετο εις τινα των ανωτέρω καταστάσεων»
Π. Πιτσογιάννης, Ανακριτική, Β΄ έκδοση, 1983